မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by Administrator

programming wiki id0011Rockstar Developer
Credit: Ko Ei Maung

စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ နဲ႔ ျပည္႔နွက္ေနတဲ႔ Rockstar Developer စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ ကို အိေမာင္ ရ ဲ႔ အခမဲ႔ ေ၀မွ် ျဖန္႔ေ၀ေပးမွုကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

မိတ္ဆက္

အပိုင္း (၁) – Key Concepts

အခန္း (၁) – Development Processes Management
အခန္း (၂) – Test Driven Development – TDD


အခန္း (၃) – SOLID Design Principles
အခန္း (၄) – Service Oriented Architecture

အပုိင္း (၂) – Project Management

အခန္း (၅) – Version Control System
အခန္း (၆) – Issue Tracking System
အခန္း (၇) – Team Collaboration
အခန္း (၈) – Development Wrokflow Automation

အပုိင္း (၃) – Modern Development Stack

အခန္း (၉) – BackboneJS (Client-side MVC)
အခန္း (၁၀) – NodeJS (Server-side JavaScript)
အခန္း (၁၁) – MongoDB (NoSQL Database)
အခန္း (၁၂) – ExpressJS (REST Framework)

အပုိင္း (၄) – Building an Issue Tracking System

အခန္း (၁၃) – Building Back-end Service
အခန္း (၁၄) – Building Client (HTML Templates)
အခန္း (၁၅) – Building Client (Web App)
အခန္း (၁၆) – Building Client (Hybrid Mobile App)

အပုိင္း (၅) – Deployment and Scaling

အခန္း (၁၇) – Deployment with Docker
အခန္း (၁၈) – Load Balancing with Nginx
အခန္း (၁၉) – MongoDB Replication and Sharded Cluster
အခန္း (၂၀) – Common Server Architectures

နိဂံုးခ်ဳပ္

Download eBook : 
http://eimaung.com/rockstar-developer/

Credit: Ko Ei Maung

programming wiki id0011