မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by မ်ိဳးပပစန္း (ဧရာဝတီ)

mglb interview 001KBZ ဘဏ္၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္းေသအပ္ေငြ စာရင္းတြင္ ယခင္ အပ္ေငြ အတိုးႏူန္းမွာ ၁ လလၽွင္ ၉ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၃ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခု ျပင္ဆင္ ေလၽွာ့ခ်လိုက္ေသာ အတိုးႏွုန္းမ်ားမွာ ၃ လလၽွင္ ၆ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၆ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လ လၽွင္ ၆ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၁ႏွစ္လၽွင္ ၆ဒသမ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၂ ႏွစ္လၽွင္ ၇ ရာခိုင္ႏူန္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္လၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း သို႔ ေလၽွာ့ခ် သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KBZ ဘဏ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တဦးခ်င္းစီ၏ စာရင္းေသ အပ္ေငြစာရင္းတြင္ အပ္ေငြ အတိုးႏွုန္းမွာ ၁ လလၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၃ လလၽွင္ ၈ ဒသမ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လလၽွင္ ၈ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၁ ႏွစ္လၽွင္ ၉ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၂ ႏွစ္လၽွင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္လၽွင္ ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္၏ အပ္ေငြ အတိုးႏွုန္း မ်ား ကို ေမလ ၁ ရက္မွ စတင္ ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။