မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by Administrator

mglb article 001By Ian Easton 10 May 2018

အဆိုးဆုံး အိပ္မက္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းတခု ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက အလြန္ႀကီးက်ယ္သည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လွည့္စားမႈတခုကို ခင္းက်င္း၍ ထိုင္ဝမ္၏ အားနည္းေသာ ကာကြယ္ေရးကို အငိုက္ဖမ္းလိုက္မည္။ ထိုင္ဝမ္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွာ အလြန္ အံ့အားသင့္သြားၾကမည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ထိုးစစ္ေအာက္တြင္ သူတို႔ ၿပိဳလဲသြားၾကမည္။ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ကြၽန္းေပၚမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ၏ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္သြားၾကမည္။ ထိုင္ေပရွိ သမၼတ႐ုံး ေပၚတြင္ ေ႐ႊၾကယ္ ၅ ပြင့္ပါေသာ အနီေရာင္ အလံတခု တလူလူလြင့္လာမည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းတခုက မည္မွ် လက္ေတြ႕ က်ပါသနည္း။ လွ်ပ္တပ်တ္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းက ဘာႏွင့္တူပါသနည္း။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ေရး ထိုင္ဝမ္ကို အေမရိကန္က မည္သို႔ ကူညီနိုင္ပါသနည္း။